jueves, 7 de mayo de 2009

Grammatik: Perfekt (Hilfsverb "haben" oder "sein"?)

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=7&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL7ex7.htm

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=2&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=7&SubExercise=1&Page=lernen_b2_l2_spiel_tana

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=2&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam=

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=5&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=16&Exercise=3&SubExercise=1

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

Grammatik: Perfekt

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=6&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL7ex6a.htm

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1&Page=lernen_b1_l7_spiel_tana

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=2&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=5&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=6&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=7&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1&Page=lernen_b2_l2_spiel_tana

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=6&SubExercise=1&Page=lernen_b2_l2_spiel_tana

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=7&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=6&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=2&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=5&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam=

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=8&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam=

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=14&Exercise=3&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=14&Exercise=4&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=16&Exercise=2&SubExercise=1

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion6/aktivitaet05.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion6/aktivitaet06.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion6/aktivitaet09.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion6/aktivitaet10.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band2/lektion7/aktivitaet06.htm

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen1.htm

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm

Grammatik: Präteritum von "haben" und "sein"

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=5&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&Page=lernen_b2_l1_spiel_tana&menu=17089

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=5&SubExercise=1

- http://62.48.71.204/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=3&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L18ex1.htm&SubExerciseCount=1

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion5/aktivitaet11.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion5/aktivitaet12.htm

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_haben_sein.htm

Grammatik: lokale Präpositionen

Wortschatz: "Wetter"

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL6ex1.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band2/lektion7/aktivitaet08.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band2/lektion7/aktivitaet09.htm

- http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band2/lektion7/aktivitaet10.htm

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_wetter.htm

- http://wetter.rtl.de/ (keine Übung)

Grammatik: Imperativ

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=2&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=6&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=3&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=6&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam=

- http://62.48.71.204/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=5&SubExercise=1

- http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=3&SubExercise=1

Grammatik: Modalverben (alle)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm